Committees

 

Honorary General Chair
Jie (Peter) Liu, Carleton University, Canada

General Chairs
Rongjie Huang, Zhengzhou University of Light Industry, China
Wenliao Du, Zhengzhou University of Light Industry, China

Steering Committee Chairs
Chuan Li, Chongqing Technology and Business University, China
Guofu Luo, Zhengzhou University of Light Industry, China

Program Chairs
Guoliang Lu, Shandong University, China
Hao Li, Zhengzhou University of Light Industry, China
Datong Liu, Harbin Institute of Technology, China
Yiming Deng, Michigan State University, USA
Xiaojian Yi, Beijing Institute of Technology, China
Fangyi Wan, Northwestern Polytechnic University, China
Mariela Cerrada, Universidad de Los Andes, Venezuela
Yan Su, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Yaguo Lei, Xi’an Jiaotong University, China
Yixiang Huang, Shanghai Jiaotong University, China
Qiang Miao, Sichuan University, China
Bin Zhang, University of South Carolina, USA


Program Co-Chairs
Shaowei Chen, Northwestern Polytechnical University, China
Ming J. Zuo, University of Alberta, Canada
Liansheng Liu, Harbin Institute of Technology, China
Jaya Sil, Indian Institute of Engineering Science and Technology, India
Zhongkui Zhu, Soochow University, China
Qiang Han, North Minzu University, China
Lixiang Duan, China University of Petroleum (Beijing), China
Youmin Zhang, Concordia University, Canada
Jiayang Huang, Shanghai Aircraft Customer Service Corporation, China
Jian Wang, Chinese Academy of Sciences, China
Guigang Zhang, Chinese Academy of Sciences, China
Jaehwa Jeong, Korea University, South Korea
Madhav Mishra, Luleå University of Technology
René-Vinicio Sanchez, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador
Zhinong Li, Nanchang Hangkong University, China
Yanjun Yan, Western Carolina University, USA
Shisheng Zhong, Harbin Institute of Technology, China
Rado Zimroz, Wroclaw University of Science and Technology, Poland
Wilson Wang, Lakehead University, Canada
Agnieszka Wylomanska, Wroclaw University of Science and Technology, Poland
Zhigang Tian, University of Alberta, Canada
Yu Peng, Harbin Institute of Technology, China
Baoping Tang, Chongqing University, China
Zhiliang Liu, University of Electronic Science and Technology of China, China
Zheng Liu, University of British Columbia (Okanagan), Canada
Jiawei Xiang, Wenzhou University, China
Janice Duan, London South Bank University, UK
Yi Qin, Chongqing University, China
Christopher Mechefske, Queen’s University, Canada
Aitor J. Garrido, University of the Basque Country, Spain
Markus Timusk, Laurentian University, Canada
Nagarajan Raghavan, Singapore University of Technology & Design, Singapore
Jiufei Luo, Chongqing University of Posts and Telecommunications, China

Arrangements Chairs
Fai Ma, University of California at Berkeley, USA
Xiaoyun Gong, Zhengzhou University of Light Industry, China

Paper Review Chairs
Haining Liu, University of Jinan, China
Qinghua Luo, Harbin Institute of Technology, China
Shengcai Deng, Carleton University, Canada

Keynote Chair
Yongqiang Liu, Shijiazhuang Tiedao University, China

Tutorial Chair
Li Wang, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, China

Poster Chair
Xuyun Fu, Harbin Institute of Technology, China

Proceeding Chair
Chunsheng Yang, National Research Council of Canada, Canada

Publicity Chair
Rui Zhao, National Research Council Canada, Canada

Finance Chairs
Grover Zurita Villarroel, Universidad Privada Boliviana, Bolivia
Wei Guo, University of Electronic Science and Technology of China, China

 

Organizers and sponsors for the conferences